Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die “Rond Geboorte” verzorgt.
 • Onder cursusleidster wordt verstaan een bevoegde cursusleidster die de cursussen verzorgt voor “Rond Geboorte”.
 • Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw, haar partner, de vrouw die bevallen is en haar baby.
 • De cursussen die “Rond Geboorte” aanbiedt zijn: Zwangerschapscursus Actief, Zwangerschapscursus Verkort, Zwangerschapscursus Privé, Fit na de bevalling en Babymassage.

Artikel 2 Cursussen

 • Het minimum aantal deelneemsters voor de Zwangerschapscursus Actief en Fit na de bevalling is 4 deelneemsters. Het minimum aantal deelneemsters voor de Zwangerschapscursus Verkort, en Babymassage is 4 deelneemsters.

Artikel 3 Inschrijving

 • Aanmelden voor een cursus kan telefonisch of via e-mail. U ontvangt zo snel mogelijk per brief of e-mail een bevestiging van uw aanmelding. Door de bevestiging van uw aanmelding verklaart u dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden en is de inschrijving definitief.

Artikel 4 Cursusgeld

 • De prijzen van de cursussen zijn te vinden op de site www.rondgeboorte.nl of telefonisch op te vragen bij “Rond Geboorte”.

Artikel 5 Vergoeding

 • Afhankelijk van uw Zorgverzekeraar en uw pakket kunt u soms een deel van het cursusgeld vergoed krijgen. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw Zorgverzekeraar.

Artikel 6 Betaling

 • Na aanmelding voor een cursus ontvangt u uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus een uitnodiging. De betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig betaald wordt zal er een herinnering toegezonden worden. Indien nodig zal hierna een incassobureau ingezet worden om het verschuldigde bedrag te innen. Kosten hiervan zijn voor rekening van de cursist.

Artikel 7 Annulering door cursist

 • Een cursus kan zonder kosten bij afmelding tot 10 dagen voor aanvang van de cursus geannuleerd worden. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering dient uitsluitend per brief of per mail te gebeuren.

Artikel 8 Verhinderd

 • Lessen die u niet kunt bijwonen worden niet vergoed. U kunt, indien mogelijk, de les bij een andere cursusgroep inhalen

Artikel 9 Annulering door “Rond Geboorte”

 • Mocht door overmacht of onvoldoende inschrijving bij “Rond Geboorte” een cursus niet door kunnen gaan, dan is “Rond Geboorte” gerechtigd de cursus op een ander tijdstip aan te bieden, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de cursus geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.

Artikel 10 Vertrouwelijk

 • Alle gegevens en informatie die zijn verstrekt door de cursist zullen door “Rond Geboorte” en de cursusleidster vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 • De cursusleidster zal haar werkzaamheden zo goed mogelijk uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.
 • Wanneer de cursist aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van de cursusleidster, die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de cursusleidster voor die schade aansprakelijk, gelimiteerd tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van “Rond Geboorte” wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
 • “Rond Geboorte” en de cursusleidster zijn niet aansprakelijk voor een fout van de cursist.
 • “Rond Geboorte” en de cursusleidster zijn niet aansprakelijk voor schade betreffende derden, die zijn ontstaan tijdens de cursus.